นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อความในที่นี้มีความหมายเดียวกันกับในข้อกำหนดการใช้งาน นอกเหนือจากที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ข้อความดังต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้

 • ก. “ ข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ เกี่ยวกับรายบุคคลที่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่มี หรือจากข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้
 • ข. “ การดำเนินการ ” ที่สัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 1. เพื่อดำเนินการใดๆ หรือตั้งค่าการดำเนินการที่สัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการบันทึก การครอบครอง องค์กร การปรับตัว / การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การรวมกัน การส่งผ่าน หรือการลบ/ทำลาย และ 2. การคัดลอก การใช้งาน การเข้าถึง การแสดงผล การดำเนินการ การตรวจสอบร้าน การจัดการ การแก้ไข การแปลง การแปลความ แยกส่วนประกอบออกเป็นงานอื่น การรวมหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานย่อย และ 3. เพื่ออนุญาตให้คนอื่นทำ ข้อ 1. และ ข้อ 2. “การดำเนินการ” จะมีความหมายสอดคล้องตามคำกริยาเดียวกัน
 • ค. “ การเปิดเผย ” หมายถึง เพื่อเปิดเผย ส่งต่อ สื่อสาร ส่งผ่าน ส่งต่อ ส่งออก จัดหา การให้ ปรากฏ แสดง การจัดแสดง การอนุญาต การเข้าถึง และการให้สิทธิ์หรือการอำนวยความสะดวกในการรับข้อมูลส่วนบุคคล “การเปิดเผย” จะมีความหมายสอดคล้องกับ คำนามเดียวกัน

  ความยินยอม

  การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งาน ของเมนารินี เมื่อใดก็ตามที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่น การส่งใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการของ เมนารินี) ท่านยินยอมที่จะให้เก็บรวบรวม ใช้งาน ดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเมนารินีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  เมนารินีตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมนารินีอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยการ ถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงหรืออนุญาตให้ท่านติดต่อเราโดยตรงผ่านทาง อีเมล์ แบบสำรวจ แบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อกำหนดการรับรอง

  เมนารินีอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากท่าน รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้ส่งข้อมูล ส่วนตัวใดๆให้เราโดยตรง ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลอาจถูกเก็บโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ แท็ก เว็บบีคอน และเครื่องมือ สำหรับการเก็บข้อมูลอื่นๆ

  คุกกี้ คือไฟล์ข้อความเล็กๆ ที่เว็บไซต์ส่งถึงฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ แท็ก จะเล็กกว่าคุกกี้ และจะบอกข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ เช่น เลขที่อยู่ไอพี (Internet Protocol address) และ ประเภทเบราว์เซอร์ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เว็บบีคอน ผู้ใช้มักจะมองไม่เห็นแต่จะมีการฝังตัวอยู่ในหน้าเว็บ หรือ อีเมล์ที่ติดตามว่า มีผู้ใช้เข้าชมหน้าเว็บ หรือ อีเมล์ เครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลอื่นๆถูกนำมาใช้สำหรับการจัดการระบบ เพื่อปรับปรุงเนื้อหา ของเว็บไซต์ และเพื่อจุดประสงค์ของการวิจัยทางการตลาด

  การใช้งานและการดำเนินการในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล

  เมนารินีอาจจะใช้งานและดำเนินการในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  ก. เพื่อประกาศการรับรองของท่านบนเว็บไซต์ ข. เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับ Dermatix หรือ การรักษารอยแผลเป็นตามที่ท่านต้องการ ค. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้น และ ง. วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และ การตลาดของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การบริการของเมนารินี ให้แก่ท่าน

  การเปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

  เมนารินีอาจจะมีการเปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งถ่ายโอนอำนาจศาลไปยังต่างประเทศ

  ก. ต่อบุคคลที่สาม 1. สำหรับการให้บริการ หรือ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ 2. เพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านในส่วนของการบริการลูกค้า 3. เพื่อป้องกันและบังคับใช้สิทธิของเรา สินทรัพย์ หรือ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และ / หรือ 4. ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม (และในขอบเขต) ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับการอนุญาต ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  ข. ต่อเจ้าหน้าที่ทางกฏหมายและ/หรือผู้มีอำนาจทางกฎหมายและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 1. ยินยอมตามกระบวนการทางกฏหมาย คำสั่งศาลและกฎหมาย และ/หรือ 2. เพื่อบังคับใช้สิทธิของเราที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและสัญญาอื่นๆ ที่มีกับท่าน

  ค. เพื่อสืบทอดกิจการของเรา ผู้ขายตามที่คาดหวัง หรือผู้ซื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือซื้อทั้งหมดของธุรกิจเรา ในการเชื่อมรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการหรือการขายส่วนหนึ่งส่วนใดหรือขายทั้งหมดของธุรกิจเรา หมายเหต ุ: การถ่ายโอนของข้อมูลอาจจะรวมการถ่ายโอนไปยังอาณาเขตที่มีเครือข่ายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการตั้งอยู่

  การดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

  เมนารินีจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยในนามของเรานั้นถูกต้องและครบถ้วน เมนารินีจะพยายาม อย่างที่สุดที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเรา หรือควบคุมโดยการเตรียมการรักษาความปลอดภัย ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการอนุญาต การเก็บ การใช้งาน การเปิดเผย การคัดลอก การแก้ไข การกำจัดหรือ ความเสี่ยงที่คล้ายกัน

  อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น โปรดระวังว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด หรืออยู่ในสภาวะที่ปราศจากข้อผิดพลาด ดังนั้น เมนารินีจึงไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมด

  ก. ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านส่งให้เราผ่านทางอินเทอร์เน็ต ข. บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออีเมล์ หรือ ค. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เสียหายหรือถูกทำลายโดยบุคคลที่สาม การจัดการทางมาตรการ รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมของเราจะถูกวางไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เราขอให้ท่านทำการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยการหมั่นอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่าน

  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านอาจจะต้องเขียนคำร้องถึงเรา เพื่อจะช่วยให้ท่านได้

  ก. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเมนารินี และ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้ หรืออาจจะถูกใช้โดยเมนารินี ภายในหนึ่งปีก่อนวันที่ท่านจะเขียน คำร้องและเมนารินีจะจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อคำร้องดังกล่าวภายใต้ข้อกฎหมายที่บังคับใช้ คำร้องใดๆ สำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ติดต่อได้ที่ รายละเอียดด้านล่างนี้

  การปรับปรุงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิที่จะเขียนคำร้องถึงเมนารินี เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือละเลยในข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเรา เว้นแต่ว่าเมนารินีจะเห็นว่ามีเหตุสมควรที่ไม่ควรแก้ไข เราจะพยายามดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อทำการแก้ไขดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และส่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วกับองค์กรเพื่อที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยโดยเราภายในหนึ่งปีก่อนวันที่ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการแก้ไข(ที่ใช้บังคับ) คำร้องใดๆสำหรับการปรับปรุงหรือการแก้ไขของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ ให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ติดต่อได้ที่รายละเอียดการติดต่อข้างล่างนี้

  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เมนารินีอาจจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจจะมีความจำเป็นหรือเป็นที่พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับหรือกฎข้อบังคับ และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตราบเท่าที่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ยังคงมีอยู่ และการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเมนารินี รวมทั้งเพื่อแก้ไขข้อพิพาท หรือการกำหนดสิทธิของเรา (ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทดังกล่าวหรือเรื่องจะเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต)

  การถอนตัวออกจากความยินยอม

  การใช้งานของท่านในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่บ่งบอกถึงการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และให้ความยินยอม ที่จะให้เก็บ การใช้งาน การดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัว โปรดละเว้นทันทีและยุติการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้และแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสมในการที่ ท่านถอนตัวออกจากความยินยอมโดยจะต้องทำเป็นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ติดต่อได้ที่รายละเอียด การติดต่อข้างล่างนี้ เมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน เราจะยุติการเก็บ การใช้งาน การดำเนินการและการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดๆ แต่โปรดทราบไว้ว่า ผลเนื่องมาจากการถอนตัวออกจากความยินยอมคือท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

  เว็บไซต์บุคคลที่สาม

  เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเชื่อมโยงหรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถ ในการควบคุมของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้นำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

  ข้อมูลการติดต่อ

  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บ การใช้งาน การดำเนินการและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานส่วนภูมิภาคตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

  Bianca Mayo รองผู้จัดการฝ่ายฝ่ายตราสินค้า ส่วนภูมิภาค biancakristine.mayo@menariniapac.com